20.03

Відомості про зміну власників акцій, яким належить: 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСИ-АВТО"

2. Код за ЄДРПОУ

05390402

3. Місцезнаходження

19632, Черкаський район, с. Степанки , Смiлянське шосе, 8-й км, буд. 4

4. Міжміський код, телефон та факс

(0472) 55-99-59 (0472) 55-99-58

5. Електронна поштова адреса

butevich@auto.cherkassy.net

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://cherkassy-avto.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну власників акцій, яким належить: 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)

   

II. Текст повідомлення

15.03.2018 року ПРАТ «ЧЕРКАСИ-АВТО» отримано вiд Публiчного акцiонерного товариства «Нацiональний депозитарiй України» перелiк акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерного товарисвта, станом на 12.03.2018 року. Згiдно даних перелiку у пакетi власника акцiй, якому належить 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй вiдбулися змiни, а саме: пакет акцiй юридичної особи Публiчного акцiонерного товариства «Українська автомобiльна корпорацiя» (ЄДРПОУ 03121566, мiсце знаходження – вул. Велика Василькiвська, 15/2, м. Київ, 01004) збiльшився з 666332 шт.( 94,752468 %) до 666885 шт.(94,829682%).
Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй до змiни розмiру пакета акцiй: 94,752468%;
Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля змiни розмiру пакета акцiй: 94,829682%;
Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни розмiру пакета акцiй (у разi наявностi iнформацiї): 99,998499%;
Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля змiни розмiру пакета акцiй (у разi наявностi iнформацiї): 99,998501%.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Дирда Володимир Олександрович

Генеральний директор

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

   

М.П.

 

16.03.2018

(дата)