21.04

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 20.04.2017 року

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. 

 

 

Генеральний директор

 

 

 

Дирда В.О.

(посада)

 

(підпис)

 

М. П. 

 

(прізвище та ініціали керівника)

21.04.2017

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСИ-АВТО"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження: 19632 Черкаська область, Черкаський район, с. Степанки Смілянське шосе, 8-й км, буд. 4

4. Код за ЄДРПОУ: 05390402

5. Міжміський код та телефон, факс: (0472) 55-99-59 (0472) 55-99-58

6. Електронна поштова адреса: butevich@auto.cherkassy.net

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 

 

21.04.2017

(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у 

 

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://cherkassy-avto.ukravto.ua

в мережі Інтернет

 

21.04.2017

(адреса сторінки)

(дата)

 

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення 

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада* 

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

20.04.2017

обрано

  Голова Наглядової ради

Козіс Олександр Миколайович

  д/н д/н  д/н

  0

Зміст інформації: 

Посадову особу –Голову Наглядової ради Козіса Олександра Миколайовича (не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних даних) обрано на посаду з 20.04.2017 року на пiдставi рішення засідання Наглядової Ради Товариства (Протокол № 20/04/2017-1 вiд 20.04.2017 року). Обрання вiдбулось у зв’язку із прийняттям рішення Наглядовою радою Товариства. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: до переобрання. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Правління. Розмір пакету акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Представник акціонера АТ «Українська автомобільна корпорація». 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.