20.04

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 19.04.2017 року

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. 

 

 

Генеральний директор

 

 

 

Дирда В.О.

(посада)

 

(підпис)

 

М. П. 

 

(прізвище та ініціали керівника)

20.04.2017

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСИ-АВТО"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження: 19632 Черкаська область, Черкаський район, с. Степанки Смілянське шосе, 8-й км, буд. 4

4. Код за ЄДРПОУ: 05390402

5. Міжміський код та телефон, факс: (0472) 55-99-59 (0472) 55-99-58

6. Електронна поштова адреса: butevich@auto.cherkassy.net

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 

 

20.04.2017

(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у 

д/н 

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://cherkassy-avto.ukravto.ua

в мережі Інтернет

 

20.04.2017

(адреса сторінки)

(дата)

 

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення 

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада* 

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

19.04.2017

припинено повноваження

  Голова Наглядової ради

Козіс Олександр Миколайович

  д/н д/н  д/н

  0

Зміст інформації: 

Рішення про припинення повноважень  прийнято Загальними Зборами акціонерів 19.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення Загальних Зборів акціонерів Товариства (Протокол від 19.04.2017 р.) у зв'язку з переобранням складу Наглядової Ради Товариства. Посадова особа Козіс Олександр Миколайович (не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних даних), яка займає посаду Голови Наглядової ради, припиняє свої повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік. 

 

 

 

 

 

 

19.04.2017

припинено повноваження

  Член Наглядової ради

Бей Наталія Олександрівна

  д/н д/н  д/н

  0

Зміст інформації: 

Рішення про припинення повноважень  прийнято Загальними Зборами акціонерів 19.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення Загальних Зборів акціонерів Товариства (Протокол від 19.04.2017 р.) у зв'язку з переобранням складу Наглядової Ради Товариства. Посадова особа Бей Наталія Олександрiвна (не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних даних), яка займає посаду Член Наглядової ради, припиняє свої повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік. 

 

 

 

 

 

 

19.04.2017

припинено повноваження

  Член Наглядової ради

Сенюта Ігор Васильович

  д/н д/н  д/н

  0

Зміст інформації: 

Рішення про припинення повноважень  прийнято Загальними Зборами акціонерів 19.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення Загальних Зборів акціонерів Товариства (Протокол від 19.04.2017 р.) у зв'язку з переобранням складу Наглядової Ради Товариства. Посадова особа Сенюта Ігор Васильович (не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних даних), яка займає посаду Член Наглядової ради, припиняє свої повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік. 

 

 

 

 

 

 

19.04.2017

припинено повноваження

  Член Наглядової ради

Корольчук Юрій Степанович

  д/н д/н  д/н

  0

Зміст інформації: 

Рішення про припинення повноважень  прийнято Загальними Зборами акціонерів 19.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення Загальних Зборів акціонерів Товариства (Протокол від 19.04.2017  р.) у зв'язку з переобранням складу Наглядової Ради Товариства. Посадова особа Корольчук Юрій Степанович (не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних даних), яка займає посаду Член Наглядової ради, припиняє свої повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік. 

 

 

 

 

 

 

19.04.2017

припинено повноваження

  Член Наглядової ради

Прилуцька Валентина Іванівна

  д/н д/н  д/н

  0

Зміст інформації: 

Рішення про припинення повноважень  прийнято Загальними Зборами акціонерів 19.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення Загальних Зборів акціонерів Товариства (Протокол від 19.04.2017 р.) у зв'язку з переобранням складу Наглядової Ради Товариства. Посадова особа Прилуцька Валентина Іванівна (не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних даних), яка займає посаду Член Наглядової ради, припиняє свої повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік. 

 

 

 

 

 

 

19.04.2017

обрано

  Член Ревізійної комісії

Козіс Олександр Миколайович

  д/н д/н  д/н

  0

Зміст інформації: 

Рішення про обрання прийнято Загальними Зборами акціонерів 19.04.2017 р. Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Загальних Зборів акціонерів Товариства (Протокол від 19.04.2017 р.) у зв'язку з переобранням складу Наглядової Ради Товариства. Козіса Олександра Миколайовича (не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних даних) обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: на три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Правління. Розмір пакету акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Представник акціонера АТ «Українська автомобільна корпорація». 

 

 

 

 

 

 

19.04.2017

обрано

  Член Наглядової ради

Бей Наталля Олександрівна

  д/н д/н  д/н

  0

Зміст інформації: 

Рішення про обрання прийнято Загальними Зборами акціонерів 19.04.2017 р. Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Загальних Зборів акціонерів Товариства (Протокол від 19.04.2017 р.) у зв'язку з переобранням складу Наглядової Ради Товариства. Бей Наталію Олександрівну (не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних даних) обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: на три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Заступник Голови Правління з фінансових питань і маркетингових комунікацій. Розмір пакету акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Представник акціонера АТ «Українська автомобільна корпорація». 

 

 

 

 

 

 

19.04.2017

обрано

  Член Наглядової ради

Сенюта Ігор Васильович

  д/н д/н  д/н

  0

Зміст інформації: 

Рішення про обрання прийнято Загальними Зборами акціонерів 19.04.2017 р. Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Загальних Зборів акціонерів Товариства (Протокол від 19.04.2017 р.) у зв'язку з переобранням складу Наглядової Ради Товариства. Сенюту Ігоря Васильовича (не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних даних) обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: на три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Начальник департаменту майнових відносин. Розмір пакету акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Представник акціонера АТ «Українська автомобільна корпорація». 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.