10.12

Повідомлення про виникнення особливої інформації.

Зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСИ-АВТО"

2. Ідентифікаційний код юридичної особи  05390402

3. Місцезнаходження  19632 с. Степанки, Черкаського району, Черкаської області Смілянське шосе, буд.4

4. Міжміський код, телефон та факс (0472) 55-99-59 (0472) 55-99-58

5. Електронна поштова адреса  butevich@auto.cherkassy.net

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації  http://cherkassy-avto.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

II. Текст повідомлення

1).Дата отримання інформації: 06.12.2018;

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій: юридична особа - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ», пакет власника акцій - збільшився;

Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) акцій: 03121566

Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась: емітентом  отримано вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» iнформацiйне повiдомлення про завершення виконання процедур, пов’язаних з обов’язковим продажем простих акцiй ПРАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО" акцiонерами на вимогу особи, яка є власником домiнуючого контрольного пакета акцiй, вiдповiдно до ст. 65-2 Закону України «Про акцiонернi товариства», внаслiдок чого пакет власника акцій - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 03121566, місцезнаходження: 01004, м. Київ, вул. Велика Василькiвська, 15/2) збільшився.  ;

Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій: 99,9985 % (668 237 шт. простих iменних акцiй,  розмір частки в загальнiй кiлькостi акцiй 95,0219 %,).

Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): 100%(703 245 шт. простих iменних акцiй, розмір частки в загальнiй кiлькостi акцiй 100%);

Відомості про осіб (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями:відсутні данні ;

Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): 04.12.2018.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Генеральний директор

 

 

 

Дирда В.О.

 

 

(підпис) 

 

(ініціали та прізвище керівника) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(дата)