16.03

Повідомлення про скликання річних Загальних Зборів акціонерів Товариства на 19.04.2017 року

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ

річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЧЕРКАСИ-АВТО»,

які призначені на 19 квітня 2017 року

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСИ-АВТО», ідентифікаційний код – 05390402 (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: Україна, 19632, Черкаська область, Черкаський район, село Степанки, Смілянське шосе, 8 км, будинок 4, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 02.03.2017 року, призначених на 19.04.2017 року о 13:00 годині за адресою: Україна, 19632, Черкаська область, Черкаський район, село Степанки, Смілянське шосе, 8 км, будинок 4, кімната № 7, з наступним проектом порядку денного (переліком питань, що виносяться на голосування):

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

  1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

1.1.         Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

Голова лічильної комісії Вишемірська Юлія Броніславівна;

Член лічильної комісії Гуменюк Ольга Степанівна; Член лічильної комісії Головко Ірина Юріївна.

 

2.         Обрання Голови та секретаря річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

2.1.      Обрати Головою річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Лямпарського Ігоря  Людвіговича;

2.2.      Обрати секретарем річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Дирду Володимира Олександровича.

 

3.         Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

3.1.      Затвердити наступний регламент роботи Зборів:

-     Голова Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Зборів;

-     Слово для виступу з доповіддю надається Головою Зборів;

-     Час для виступу з доповіддю щодо кожного питання порядку денного Зборів – до 15 хвилин;

-     Виступ в дебатах з питань порядку денного Зборів проводиться після надання слова Головою Зборів. Жоден з учасників Зборів не має права виступати без дозволу Голови Зборів;

-     Час виступу в дебатах по доповіді – до 5 хвилин;

-     Акціонер (його представник) може виступати тільки з питання, яке обговорюється;

-     Час для відповідей на запитання  - до 5 хвилин;

-     Якщо поставлене акціонером (його представником) питання не стосуватиметься обговорюваного питання порядку денного Зборів, Голова Зборів має право зняти таке питання акціонера з розгляду взагалі або перенести його обговорення до розгляду інших питань порядку денного Зборів;

-     Відповіді на питання акціонерів (їх представників) має право надавати як доповідач, так і будь-яка інша посадова особа/співробітник Товариства, до компетенції якої/якого належать поставлені питання;

-     Голова Зборів оголошує проект рішення з питання порядку денного, що підготовлений Наглядовою Радою Товариства;

-     Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування;

-     Свою згоду або не згоду з рішенням Зборів акціонери (їх представники) виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці бюлетеня для голосування;

-     Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається;

-     Результати голосування підраховуються лічильною комісією та оформлюються протоколами лічильної комісії по кожному питанню порядку денного Зборів окремо. Результати голосування з кожного питання порядку денного Зборів оголошуються після їх підрахунку, але до завершення Зборів;

-     Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду усіх питань порядку денного Зборів;

-     Через кожні дві години безперервної роботи Зборів - перерва 15 хвилин.

 

4.         Звіт Дирекції Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

4.1.      Затвердити Звіт Дирекції Товариства за 2016 рік.

 

5.         Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

5.1.      Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік.

 

6.         Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.

Проект рішення:

6.1.      Затвердити Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2016 рік;

6.2.      Затвердити висновки Ревізійної Комісії Товариства.

 

7.         Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

7.1.      Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2016 рік у складі:

-        Балансу Товариства станом на 31.12.2016 року;

-        Звіту про фінансові результати Товариства за 2016 рік.

 

8.         Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2016 році.

Проект рішення:

8.1.      Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2016 році:

-     чистий прибуток Товариства, що складає 559 тис. грн. залишити нерозподіленим.

8.2.      Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

 

9.         Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

Проект рішення:

9.1.      Схвалити укладення Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення наступних договорів (контрактів):

-           дилерських договорів поставки автомобілів марки «ЗАЗ» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «ЗАЗ» з ТОВ «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 36 000 000,00 грн. (тридцять шість  мільйонів гривень 00 копійок);

-           дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHEVROLET» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHEVROLET» з ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 14 000 000,00 грн. (чотирнадцять мільйонів гривень 00 копійок);

-           дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHERY» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHERY» з ТОВ «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 17 000 000,00 грн. (сімнадцять мільйонів гривень 00 копійок);

-           дилерських договорів поставки автомобілів марки «KIA» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «KIA» з ТОВ «ФАЛЬКОН-АВТО» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 148 000 000,00 грн. (сто сорок вісім мільйонів гривень 00 копійок);

-           дилерських договорів поставки автомобілів марки «MERCEDES-BENZ» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «MERCEDES-BENZ» з ПРАТ «АВТОКАПІТАЛ» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 62 000 000,00 грн. (шістдесят два мільйони гривень 00 копійок);

 

-          кредитних договорів з фінансовими установами, загальний сукупний розмір яких не перевищує 40 000 000,00 (сорок мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;

-          договорів застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому числі в якості майнового поручителя за зобов’язаннями третіх осіб, з ринковою вартістю майна, що передається в заставу (іпотеку),  на суму, що не перевищує 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;

-          договорів надання/отримання фінансової допомоги, загальний сукупний розмір яких не перевищує 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства.

9.2.      Уповноважити Наглядову Раду Товариства визначати інші істотні умови договорів (контрактів) та додаткових угод, попередньо схвалених річними Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме: контрагента, строк (термін) дії договору (контракту), ціну договору (контракту) у межах граничної суми, затвердженої річними Загальними зборами акціонерів Товариства, тощо, а також для договорів застави (іпотеки) - перелік майна, що передається в заставу (іпотеку), для кредитних договорів - процентну ставку.

 

10.       Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

10.1.    Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства у зв’язку із приведенням положень Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства України шляхом викладення Статуту у новій редакції.

10.2.    Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

 

11.       Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

Проект рішення:

11.1.    Уповноважити Генерального директора Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту Товариства або видати відповідну довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі.

 

12.       Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.

Проект рішення:

12.1.    Затвердити Положення про Наглядову Раду Товариства.

12.2.    Уповноважити Голову Зборів Лямпарського Ігоря Людвіговича підписати Положення про Наглядову Раду Товариства.

 

13.       Припинення повноважень членів Наглядової Ради.

Проект рішення:

13.1.    Припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства, а саме: Козіса О.М., Бей Н.О., Сенюти І.В., Корольчука Ю.С., Прилуцької В.І.

 

14.       Обрання членів Наглядової Ради.

Проект рішення:

14.1.    Обрати терміном на три роки Наглядову Раду Товариства у складі: П.І.Б. кандидата на посаду члена Наглядової Ради та інформація про кандидата.

(Довідка: Пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової Ради вносяться не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних Загальних Зборів Акціонерів.)

15.       Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

Проект рішення:

15.1.    Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства: виконання функцій здійснюється на безоплатній основі, порядок діяльності, права, обов’язки та відповідальність Голови та члена Наглядової Ради визначаються відповідно до Положення про Наглядову Раду Товариства, строк дії договору – три роки.

15.2.    Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової Ради Товариства на затверджених Загальними Зборами акціонерів умовах.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника 

Період 

звітний

попередній 

Усього активів 

20433

14607

Основні засоби 

8442

8569

Довгострокові фінансові інвестиції 

-

-

Запаси 

4988

3435

Сумарна дебіторська заборгованість 

4130

1710

Грошові кошти та їх еквіваленти 

2122

727

Нерозподілений прибуток 

7953

7394

Власний капітал 

11502

10943

Статутний капітал 

3516

3516

Довгострокові зобов'язання 

669

761

Поточні зобов'язання 

8100

2817

Чистий прибуток (збиток) 

559

(341)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

703245

703245

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

54

66

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації – о 12:00 год.; закінчення реєстрації - о 12:45 год. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – 12.04.2017 року.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів необхідно надати:

-          акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);

-          представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі в річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства: Україна, 19632, Черкаська область, Черкаський район, село Степанки, Смілянське шосе, 8 км, будинок 4, кімната № 7, до дати скликання (проведення) річних зборів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 10:00 до 16:00 та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, 19632, Черкаська область, Черкаський район, село Степанки, Смілянське шосе, 8 км, будинок 4, кімната № 7. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Дирда Володимир Олександрович. Контактна особа – Вишемірська Юлія Броніславівна. Довідки за телефоном: (0472) 55-99-59.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у газеті «Відомості НКЦПФР» № 51 від 16 березня 2017 р.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.cherkassy-avto.ukravto.ua.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 

Генеральний директор                                                                                                              В.О. Дирда