10.03

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів на 10.04.2014

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСИ-АВТО», ідентифікаційний код 05390402, місцезнаходження за адресою: Україна, 19632, Черкаська область, Черкаський район, село Степанки, Смілянське шосе, 8 км, будинок 4 (надалі – «Товариство»), повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства, призначених на 10.04.2014 року об 14:00 годині за адресою: Україна, 19632, Черкаська область, Черкаський район, село Степанки, Смілянське шосе, 8 км, будинок 4, кімната № 7 з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):

 1. Обрання членів лічильної комісії.
 2. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
 3. Звіт Дирекції Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії.
 6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
 7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2013 році.
 8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
 9. Припинення повноважень членів Ревізійної Комісії Товариства.
 10. Обрання членів Ревізійної Комісії Товариства.
 11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної Комісії.
 12. Визначення уповноваженої особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної Комісії.
 13. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
 14. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства.

 

        Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

24115

24427

Основні засоби

17618

19295

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

2966

2997

Сумарна дебіторська заборгованість

2340

1047

Грошові кошти та їх еквіваленти

797

776

Нерозподілений прибуток (збиток)

14498

18143

Власний капітал

18047

21692

Статутний капітал

3516

3516

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

3892

2735

Чистий прибуток (збиток)

83

-1953

Середньорічна кількість акцій (шт.)

703245

621967

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

103

128

 

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації - 13:00; закінчення реєстрації – 13:45.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – 04.04.2014 року.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства необхідно надати:

-        акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);

-        представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі у річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до чергових Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства: Україна, 19632, Черкаська область, Черкаський район, село Степанки, Смілянське шосе, 8 км, будинок 4, кімната № 7  з 0900 до 1600 в робочі дні; та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, 19632, Черкаська область, Черкаський район, село Степанки, Смілянське шосе, 8 км, будинок 4, кімната № 7.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Дирда Володимир Олександрович.

Контактна особа – Вишемірська Юлія Броніславівна.

Довідки за телефоном: (0472) 55-99-59.

 

 

Генеральний директор                                                                                                                  Дирда В.О.