20.04

Особлива інформація емітента. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 19.04.2017 року

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. 

 

 

Генеральний директор

 

 

 

Дирда В.О.

(посада)

 

(підпис)

 

М. П. 

 

(прізвище та ініціали керівника)

20.04.2017

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСИ-АВТО"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження: 19632 Черкаська область, Черкаський район, с. Степанки Смілянське шосе, 8-й км,  буд. 4

4. Код за ЄДРПОУ: 05390402

5. Міжміський код та телефон, факс: (0472) 55-99-59 (0472) 55-99-58

6. Електронна поштова адреса: butevich@auto.cherkassy.net

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 

 

20.04.2017

(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у 

 

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://cherkassy-avto.ukravto.ua

в мережі Інтернет

 

20.04.2017

(адреса сторінки)

(дата)

 

 

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N
з/п 

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів
(тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(у відсотках)

19.04.2017 

36000 

20433 

176,18558

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 19.04.2017;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв:Загальнi збори акцiонерiв ;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: дилерські договори поставки автомобілів марки «ЗАЗ» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «ЗАЗ» з ТОВ «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 36 000 000,00 грн. (тридцять шість  мільйонів гривень 00 копійок);

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: 36000 тис. грн.;

Гранична сукупність вартості правочинів: 36000 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 20433 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 176,18558%;

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 666342.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних зборах: 666332.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 666332.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0.

19.04.2017 

14000 

20433 

68,51662

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 19.04.2017;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв:Загальнi збори акцiонерiв;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:дилерські договори поставки автомобілів марки «CHEVROLET» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHEVROLET» з ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 14 000 000,00 грн. (чотирнадцять мільйонів гривень 00 копійок) ;

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення:14000 тис. грн. ;

Гранична сукупність вартості правочинів: 14000 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 20433 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 68,51662%;

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 666342.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних зборах: 666332.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 666332.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0.

19.04.2017 

17000 

20433 

83,19875

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 19.04.2017;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв:Загальнi збори акцiонерiв ;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:дилерські договори поставки автомобілів марки «CHERY» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHERY» з ТОВ «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 17 000 000,00 грн. (сімнадцять мільйонів гривень 00 копійок);

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: 17000 тис. грн.;

Гранична сукупність вартості правочинів: 17000 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 20433 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 83,19875%;

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 666342.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних зборах: 666332.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 666332.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0.

19.04.2017 

148000 

20433 

724,3185

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 19.04.2017;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв:Загальнi збори акцiонерiв ;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: дилерські договори поставки автомобілів марки «KIA» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «KIA» з ТОВ «ФАЛЬКОН-АВТО» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 148 000 000,00 грн. (сто сорок вісім мільйонів гривень 00 копійок) ;

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення:148000 тис. грн. ;

Гранична сукупність вартості правочинів: 148000 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 20433 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 724,3185%;

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 666342.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних зборах: 666332.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 666332.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0.

19.04.2017 

62000 

20433 

303,43072

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 19.04.2017;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв:Загальнi збори акцiонерiв ;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: дилерські договори поставки автомобілів марки «MERCEDES-BENZ» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «MERCEDES-BENZ» з ПРАТ «АВТОКАПІТАЛ» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 62 000 000,00 грн. (шістдесят два мільйони гривень 00 копійок);

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення:62000 тис. грн. ;

Гранична сукупність вартості правочинів: 62000 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 20433 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 303,43072%;

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 666342.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних зборах: 666332.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 666332.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0.

19.04.2017 

40000 

20433 

195,76176

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 19.04.2017;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв:Загальнi збори акцiонерiв ;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: кредитні договори з фінансовими установами, загальний сукупний розмір яких не перевищує 40 000 000,00 (сорок мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства ;

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: 40000 тис. грн.;

Гранична сукупність вартості правочинів: 40000 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 20433 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 195,76176%;

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 666342.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних зборах: 666332.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 666332.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0.

19.04.2017 

200000 

20433 

978,80879

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 19.04.2017;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв:Загальнi збори акцiонерiв ;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:договори застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому числі в якості майнового поручителя за зобов’язаннями третіх осіб, з ринковою вартістю майна, що передається в заставу (іпотеку),  на суму, що не перевищує 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства ;

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: 200000 тис. грн.;

Гранична сукупність вартості правочинів: 200000 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 20433 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 978,80879%;

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 666342.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних зборах: 666332.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 666332.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0.

19.04.2017 

100000 

20433 

489,40439

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 19.04.2017;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв:Загальнi збори акцiонерiв ;

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: договори надання/отримання фінансової допомоги, загальний сукупний розмір яких не перевищує 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства ;

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: 100000 тис.грн.;

Гранична сукупність вартості правочинів: 100000 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 20433 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 489,40439%;

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 666342.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних зборах: 666332.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 666332.

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0.