Юридическая информация

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

Публічна безвідклична вимога

ПОВІДОМЛЕННЯ про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИ-АВТО»

Особлива інформація. Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета у розмірі 95 і більше відсотків, простих акцій

Річний звіт за 2017 рік

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 17.04.2018 р

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 17.04.2018 р

Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв 18.04.2018 р

Підсумки голосування з питань порядку денного річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИ-АВТО», які відбулися 17.04.2018 р

Інформація для акціонерів

Відомості про зміну власників акцій, яким належить: 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства призначених на 17 квітня 2018 року