Юридическая информация

ПОВІДОМЛЕННЯ про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИ-АВТО»

Особлива інформація. Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета у розмірі 95 і більше відсотків, простих акцій

Річний звіт за 2017 рік

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 17.04.2018 р

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 17.04.2018 р

Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв 18.04.2018 р

Підсумки голосування з питань порядку денного річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИ-АВТО», які відбулися 17.04.2018 р

Інформація для акціонерів

Відомості про зміну власників акцій, яким належить: 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства призначених на 17 квітня 2018 року